Finanse

Rozliczenia gotówkowe dotyczą zarówno osób indywidualnych, jak również jednostek gospodarczych, często używających gotówki do regulowania wzajemnych zobowiązań. Wiele przedsiębiorstw handlowych i usługowych odprowadza znaczną część wpływów gotówkowych do banków, gotówkę natomiast pobiera na wypłaty wynagrodzeń.

Do operacji (czynności) kasowo-skarbcowych zalicza się wszelkie operacje bankowe związane z przyjmowaniem wpłat i dokonywaniem wypłat gotówkowych oraz z przechowywaniem znaków pieniężnych. Operacje te organizowane są i przeprowadzane w ramach wydziału kasowo-skarbcowego, w skład którego wchodzą najczęściej:
– kasy,
– sortownia,
– skarbiec.

Liczba kas jest w oddziałach banków zróżnicowana w zależności od wielkości placówek i charakteru przeprowadzanych operacji. Z kasami współpracują sortownie pieniędzy, w których zespoły tzw. liczników przeliczają gotówkę, segregująją oraz oddzielają zużyte banknoty (tzw. destrukty). Zespół liczników składa się co najmniej z dwóch osób w celu zachowania zasady komisyjnego liczenia pieniędzy. W tym przypadku banki (bądź wynajęte firmy świadczące tego typu usługi) same gwarantują bezpieczeństwo transportowanej gotówki. Wypłat gotówkowych z rachunków bankowych dokonuje się na podstawie czeków gotówkowych bądź też w oparciu o inne dokumenty kasowe, np. asygnaty rozchodowe. W przypadku wypłacania dużych kwot tzw. pełne paczki (100 banknotów) i wiązki (1000 banknotów) wypłacane są z reguły bez przeliczania zawartości. Klient powinien jednak przeliczyć całość wypłaty przy odbiorze, może również zażądać obecności pracownika banku przy sprawdzaniu otrzymanej gotówki. Jak już wspomniano, banki nie uwzględniaj ą reklamacji po odejściu od kasy, wychodząc z założenia, że klient nie jest w stanie zapewnić takich środków ostrożności, jakie obowiązują w banku.

Instytucje ubezpieczeniowe

Instytucje ubezpieczeniowe, zmuszone do utrzymywania wysokich rezerw finansowych, inwestują przede wszystkim w płynne i bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego, głównie bony i obligacje skarbowe oraz lokaty bankowe. Polityka ta wynika z ryzyka, jakim obarczona jest działalność podstawowa ubezpieczycieli, oraz z rozbieżności w cyklu zbierania składek i wypłaty odszkodowań.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne uzależniają zakres inwestycji na rynku pieniężnym od własnej polityki inwestycyjnej, skorelowanej z wybranym stopniem ryzyka. Politykę tą zarządy poszczególnych funduszy starają się podporządkowywać ich głównym celom, tj. ochronie realnej wartości funduszu, osiągania dochodów z lokowania własnych aktywów oraz wzrostu wartości własnych aktywów.

Firmy brokerskie

Są pośrednikami w transakcjach na rynku pieniężnym. Nie działają we własnym imieniu i na własny rachunek, lecz pośredniczą przy zawieraniu transakcji, kojarząc stronę popytową z podażową.

Inne instytucje finansowe

Do kategorii innych instytucji finansowych można zaliczyć Narodowe Fundusze Inwestycyjne, których celem jest wzrost wartości przedsiębiorstw wniesionych aportem na pokrycie kapitału, a także Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Instytucje te gromadzą znaczne środki finansowe i dążą do optymalnego ich wykorzystania, inwestując głównie w obligacjach i bonach skarbowych.

Wszelkiego rodzaju nauki jakoś się dzielą. Nie inaczej jest oczywiście w przypadku tak znanej nauki, jaką jest ekonomia. Dzieli się ona przede wszystkim na dwa rodzaje. Jest to makroekonomia, jak i mikroekonomia. Ta pierwsza zajmuje się badaniem całej naszej gospodarki zarówno na świecie, jak i w całym naszym kraju. Z kolei mikroekonomia zajmuje się badaniem tego, jak wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, a także wiele innych gospodarstw rolnych czy też domowych radzi sobie na rynku. Rejestrowane są więc w tym zakresie wszelkie zmiany i prognozy. Dzięki temu można ustalić, w jakim kierunku idzie rozwój w danych obszarach. Bardzo znanym działem ekonomii są także stosunki gospodarcze międzynarodowe. Dzięki temu możliwe jest badanie tego, co dzieje się w światowej ekonomii i jaki ma to wpływ na poszczególne państwa. Bardzo często możemy spotkać się również z podziałem na ekonomię pozytywną i normatywną. Ta pierwsza związana jest z obiektywnymi stwierdzeniami w zakresie ekonomii, a ta druga zajmuje się obiektywnymi wypowiedziami na temat tego, co dzieje się w świecie finansów i gospodarki wielu państw. Trzeba więc przyznać, że do czynienia mamy z wieloma różniącymi się od siebie działami w ekonomii.

Ekonomia to bardzo szeroka dziedzina wiedzy, dlatego też zagadnień z nią związanych jest również bardzo wiele. W głównej mierze już sama ekonomia to zagadnienie dające pojęcie o tym, czego dana nauka dotyczy. Dana nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza człowieka zarządzającego domem. Z tego też powodu ekonomia zajmuje się sposobem gospodarowania państwem. W głównej mierze warto również zaznaczyć, że w zakresie zagadnień ekonomicznych duże znaczenie ma także słowo rzadkość. Chodzi bowiem o to, że człowiekowi nigdy nie starcza to, co ma, ale ciągle poszukuje możliwości zgromadzenia nieco większej ilości środków. Przez to podejmuje szereg działań zmierzających do osiągnięcia określonego celu. Dzięki temu produkcja cięgle wzrasta i ciągle poszukiwane są nowe dobra, których dany człowiek potrzebuje. W ekonomii bardzo często spotyka się więc określenie nieograniczoności ludzkich potrzeb. Ciągle bowiem pragniemy czegoś nowego. Nic nie jest w stanie nas zaspokoić. Trzeba więc przyznać, że ekonomiści cały czas mają coś do roboty, bowiem stale coś się dzieje, świat się zmienia, a z nim i gospodarka, aby zaspokajać nasze coraz liczniejsze potrzeby, które ciągle jednak się zmieniają z biegiem czasu.

Kierunkiem studiów, który może się dla wielu okazać przepustką do kariery nas rynku pracy z pewnością może być ekonomia. Dzieje się tak dlatego, że jest to w dużej mierze kierunek zamawiany. Przeglądając na ten temat informacje w gazetach i na stronach internetowych można znaleźć naprawdę sporo informacji na temat tego, że jest to kierunek, po którym wielu pracodawców szuka pracowników. Jeżeli więc interesujemy się ekonomią, to jest to dla nas duża szansa. Warto zdecydować już teraz, w jakim mieście wybierzemy ów kierunek i robić wszystko, aby dostać się na wymarzone studia, bowiem wówczas możemy liczyć na pewne zatrudnienie. Trzeba zaznaczyć, że z powodu tego, że jest to kierunek zamawiany , miejsca są ograniczone, dlatego też należy wykazać się wiedzą i umiejętnościami w tym zakresie, aby rzeczywiście móc się dostać na dane studia. Na szczęście nie brakuje uczelni, które kształcą w tym kierunku, dlatego też mamy duże szanse, na którąś z nich się rzeczywiście dostać. Już teraz warto więc pomyśleć o swojej przyszłości i iść w stronę ekonomii, jeżeli takie są nasze zainteresowania. Możemy je rozwijać także w szkole średniej, gdyż nie brakuje takich profili. Dzięki temu sprawdzimy, czy to kierunek dla nas.

Przewiń do góry